Thông Báo

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của HĐGSCS Trường Đại học Duy Tân

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Số:                 /CV-ĐHDT

V/v thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của HĐGSCS Trường Đại học Duy Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi:     -   Hội đồng Giáo sư nhà nước.

 

     Thực hiện Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020;

     Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân sẽ tiến hành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các ứng viên đăng ký tại Hội Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020 trong hai ngày 30/07/2020 và 31/07/2020 tại Trường Đại học Duy Tân (số 03 Quang Trung, Đà Nẵng). Lịch làm việc chi tiết của Hội đồng như sau:

 

Ngày họp

Giờ họp

Nội dung công việc

30/07/2020

8:00 – 8:30

HĐ trao đổi về các vấn đề chung

8:30–10:30

Các thành viên HĐ đã được phân công thẩm định đọc bản thẩm định hồ sơ đối với từng ứng viên

10:30 – 11:30

HĐ thảo luận, đánh giá hồ sơ của các ứng viên

11:30 – 12:00

HĐ biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo kết quả NCKH–CN và ĐT và xác định trình độ ngoại ngữ

31/07/2020

8:00 – 11:00

Hội đồng nghe các ứng viên báo cáo kết quả NCKH–CN, ĐT và xác định trình độ ngoại ngữ của ƯV

11:00 – 11:15

- Hội đồng biểu quyết công khai danh sách những ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm; Hội đồng cử Ban kiểm phiếu;

11:15 – 12:00

- Bỏ phiếu kín biểu quyết tín nhiệm cho ứng viên trong danh sách đã được thông qua;

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu;

- Thông qua Biên bản cuộc họp của Hội đồng;

- Rút kinh nghiệm và góp ý kiến.

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân kính thông báo lịch làm việc và trân trọng kính mời đại diện Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đến tham dự và giám sát quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân.

 

Thông tin của HĐGS cơ sở để HĐGSNN liên hệ khi cần:

Chủ tịch:   GS. TSKH. Vũ Xuân Quang

                   Trường Đại học Duy Tân,    03 Quang Trung, Đà Nẵng

                   ĐTDĐ: 0913.008.274;         Email: quangvx1941@gmail.com

Thư ký: PGS. TS. Đặng Ngọc Toàn

                   Trường Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, Đà Nẵng

                   ĐTDĐ: 0948.980.960;         Email: dangtoan2107@gmail.com

 

Trân trọng;

                                                                                   KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                      

- HĐGSNN;

- BGH (để báo cáo);

- Lưu.                    

                                                                                            PGS. TS. Đoàn Hồng Lê        

                                                                                                                 


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111